BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tạ Kim Tiết Lễ
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 27-05-2012
Dung lượng: 184.0 KB
Số lượt tải: 1209
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Minh Hoà , ngày 25 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Năm học: 2011 – 2012

Kính gửi : Phòng GD - ĐT Dầu Tiếng

Thực hiện CV số 10/PGDĐT – GDTH ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Phòng GD – ĐT Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học 2011 – 2012.
Nay, Trường Tiểu học Minh Hòa báo cáo tổng kết các mặt hoạt động năm học 2011 – 2012 cụ thể như sau:
I. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:
1/. Thực hiện kế hoạch phát triển:
a. Tổng số CB – GV – CNV :
TS CB – GV - CNV
Ban
giám hiệu
GV dạy lớp
GV dạy môn
GV chuyên trách CMC – PCGD; Thư viện; Thiết bị; Đội
CNV

36/25
2/2
18/17
6/2
04/01
06/03


- Tỉ lệ GV / lớp : 1,33 gv/lớp .
b. Tổng số lớp , tổng số học sinh :
Số lớp đầu năm
Số học sinh đầu năm

L1
L2
L3
L4
L5
+
L1
L2
L3
L4
L5
+TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ

4
4
4
3
3
18
137
70
142
68
134
62
108
54
109
47
630
301


Số lớp cuối năm
Số học sinh cuối năm

L1
L2
L3
L4
L5
+
L1
L2
L3
L4
L5
+TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ

4
4
4
3
3
18
139
73
141
68
134
62
102
51
108
46
624
300


Số học sinh tăng giảm

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
+

Đi
Đến
Bỏ
Đi
Đến
Bỏ
Đi
Đến
Bỏ
Đi
Đến
Bỏ
Đi
Đến
Bỏ
Đi
Đến
Bỏ


3/3
1/0
1/0

3/2

3/1
1/1


5/3
3/3
4/1


Nguyên nhân tăng, giảm: tăng do Học sinh nơi khác chuyển đến; giảm: Học sinh chuyển theo gia đình đi sinh sống nơi khác: 04 học sinh.
Số học sinh dân tộc và học sinh khuyết tật

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
+

KT
DT
KT
DT
KT
DT
KT
DT
KT
DT
KT
DT

02
7/2
0
4/2
0
2/0
0
2/2
0
4/4
02
19/10c. Số học sinh học 2 buổi/ngày
Số lớp học 2 buổi/ngày
Số học sinh học 2 buổi/ngày

L1
L2
L3
L4
L5
+
L1
L2
L3
L4
L5
+TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ
TS
Nữ

2
2
1
1

06
66
35
66
31
39
27
36
16
0
0
207
109


* Kết quả xếp loại chất lượng cuối năm:
Khối
TS
Nữ
Chất lượng Giáo dục
Hạnh kiểm
G
%
K
%
TB
%
Y
%

%
CĐ
%

1
139
73
32
23.0
46
33.1
51
36.7
10
7.2
139
100.02
141
68
35
24.8
40
28.4
61
43.3
05
3.5
141
100.03
134
62
23
17.2
52
38.8
55
41.0
04
3.0
134
100.04

 
Gửi ý kiến