QĐ THÀNH LẬP HĐ CHẤM, XÉT ĐỀ TÀI SKKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:15' 21-02-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 1828
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /QĐ-THMH Minh Hoà , ngày tháng năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Hội đồng xét, chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Năm học: 2011 - 2012


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học: 2011 - 2012 của Phòng GD & ĐT Dầu Tiếng và Trường Tiểu học Minh Hòa;
Căn cứ vào kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở - Năm học: 2011 – 2012.
Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên.
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường .
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng xét, chấm sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 – 2012 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng xét, chấm sáng kiến kinh nghiệm đặt tại Trường Tiểu học Minh Hòa.
- Thời gian làm việc của Hội đồng từ 7 giờ 30’ ngày 13/02/2012 đến hết ngày 18/02/2010 (06 ngày).
Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3
Phòng GD-ĐT Dầu Tiếng (để b/c )
- Lưu VT

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT – CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC: 2011 – 2012
(Kèm theo Quyết định số: 22/QĐ – THMH ngày 10/02/2012)
Số TT
Họ và tên
Chức vụ
Tổ khối
Nhiệm vụ

01
Tạ Kim Tiết Lễ
Hiệu trưởng

Chủ tịch

02
Đặng Thị Xuân Thu
Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

03
Nguyễn Chí Dũng
CT. CĐCS

Thành viên

04
Võ Thị Bạch Tuyết
Giáo viên
KT Khối 1
Giám khảo

05
Đặng Thị Thanh Tuyền
Giáo viên
KT Khối 2 – 3
Giám khảo

06
Phạm Thị Kim Xuyến
Giáo viên
KT Khối 4 – 5
Giám khảo

07
Loại văn Thuận Thảo
Giáo viên
KT Tổ Bộ môn
Giám khảo

08
Nguyễn Vũ Thùy Trang
Văn thư
Thư ký HĐ
Thư ký

 * Tổng cộng danh sách có 08 thành viên
 
Gửi ý kiến