BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:16' 30-01-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 3275
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số: 14/QĐ – THMH ngày 12/10/2011)
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký

01
Tạ Kim Tiết Lễ
BTCB - Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


02
Đặng Thị Xuân Thu
P.Hiệu trưởng
P.Chủ tịch HĐ


03
Nguyễn Vũ Thùy Trang
Văn thư – Thư ký HĐ
TT. Thư ký HĐ


04
Phạm Xuân Thủy
GV – BT. Chi đoàn
Thư ký HĐ


05
Lưu Thị Ngọc
GV Tin học
Thư ký HĐ


06
Nguyễn Chí Dũng
GV – CT.CĐCS
Ủy viên HĐ


07
Nguyễn Văn Hùng
Tổng PT Đội
Ủy viên HĐ


08
Võ Thị Bạch Tuyết
GV – TTCM. Khối 1
Ủy viên HĐ


09
Đặng Thị Thanh Tuyền
GV – TTCM. Khối 2 – 3
Ủy viên HĐ


10
Phạm Thị Kim Xuyến
GV – TTCM. Khối 4 – 5
Ủy viên HĐ


11
Loại Văn Thuận Thảo
GV – TTCM. Tổ Bộ môn
Ủy viên HĐ


12
Lưu Hồng Lĩnh
GVCT. PCGD –
TT. Tổ Văn phòng
Ủy viên HĐ


13
Trần Thị Cẩm Hồng
Kế toán
Ủy viên HĐ


14
Loại Thị Thùy
Thư viện
Ủy viên HĐMỤC LỤC
Mục
Nội dung
Trang


Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng tự đánh giá
i


Mục lục
ii - iv


Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
v

Phần I
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG
1 – 6

I.
Thông tin chung của nhà trường
1 – 4

II.
Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
5 – 6

Phần II
TỰ ĐÁNH GIÁ
7 – 95

I.
Đặt vấn đề
7 – 13

 II.
Tự đánh giá
14 – 95

1.
 Tiêu chuẩn: 1 Tổ chức và quản lý nhà trường
14 – 35

1.1.
 Tiêu chí 1. Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo qui định của Điều lệ trường Tiểu học
14 – 18

1.2.
 Tiêu chí 2. Trường có lớp học, khối lớp học và điểm trường theo qui mô thích hợp.
19 – 20

 1.3.
Tiêu chí 3. Hội đồng trường có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo qui định của Điều lệ trường Tiểu học.
20 – 22

 1.4.
Tiêu chí 4. Các tổ chuyên môn của trường phát huy hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng các thành viên trong tổ.
22 – 25

1.5.
Tiêu chí 5. Tổ văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
25 – 27

1.6.
Tiêu chí 6. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên thực hiện các nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh.
27 – 29

1.7.
Tiêu chí 7. Trường thực hiện đầy đủ chế độ thông tin và báo cáo.
30 – 32

1.8.
Tiêu chí 8. Trường triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên, nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị.
32 – 35

2.
 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý , giáo viên và nhân viên
36 – 46

2.1.
 Tiêu chí 1. Cán bộ quản lý trong trường có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục.
36 – 38

 2.2.
Tiêu chí 2. Giáo viên trong nhà trường
38 – 42

2.3.
 Tiêu chí 3. Nhân viên trong nhà trường
42 – 44

 2.4.
Tiêu chí 4. Trong 05 năm gần đây, tập thể nhà trường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ và với địa phương.
44 – 46

3.
Tiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dục
47 – 61

 3.1.
Tiêu chí 1. Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức hiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng trong giáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và
 
Gửi ý kiến