QUYẾT ĐỊNH TL HỘI ĐỒNG COI VÀ CHẤM BÀI KTĐKGKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:39' 21-10-2011
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ……/QĐ- TTHMH Minh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Hội đồng coi và chấm bài kiểm tra Định kỳ giữa kỳ I –
Năm học: 2011 - 2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ vào công văn số 09/PGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học: 2011 – 2012 cấp tiểu học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Tiểu học Minh Hòa .
Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Cán bộ - Giáo viên .
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi và chấm bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ I - Năm học: 2011 – 2012. Gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Hội đồng coi và chấm bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ I - Năm học: 2011 – 2012 làm việc từ 07 giờ ngày 22/10/2011 đến hết ngày 28/10/2011.
Các Ông (bà) có tên trong danh sách đến trình diện tại Hội đồng lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/10/2011, lịch làm việc cụ thể do Chủ tịch Hội đồng ấn định và thực hiện theo kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ giữa kỳ I - Năm học: 2011 – 2012 của Trường Tiểu học Minh Hòa.
Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3 (Đã ký)
Phòng GD-ĐT Dầu Tiếng (để b/c )
- Lưu VT Tạ Kim Tiết Lễ


DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Đính kèm Quyết định số: 16/QĐ- TTHMH ngày 14/10/2011
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú

01
Tạ Kim Tiết Lễ
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

02
Đặng Thị Xuân Thu
P. Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

03
Vũ Thị Thu Hiền
Giáo viên dạy lớp 11
Coi và chấm Lớp 12

04
Phạm Thị Hải
Giáo viên dạy lớp 12
Coi và chấm Lớp 13

05
Võ Thị Bạch Tuyết
Giáo viên dạy lớp 13
Coi và chấm Lớp 14

06
Lê Thị Hồng Lợi
Giáo viên dạy lớp 14
Coi và chấm Lớp 11

07
Phạm Xuân Thủy
Giáo viên dạy lớp 21
Coi và chấm Lớp 22

08
Nguyễn Thị Thu Ba
Giáo viên dạy lớp 22
Coi và chấm Lớp 23

09
Nguyễn Thị Thanh
Giáo viên dạy lớp 23
Coi và chấm Lớp 24

10
Trần Thị Hòa
Giáo viên dạy lớp 24
Coi và chấm Lớp 21

11
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Giáo viên dạy lớp 31
Coi và chấm Lớp 32

12
Đặng Thị Thanh Tuyền
Giáo viên dạy lớp 32
Coi và chấm Lớp 33

13
Lê Thị Bích Ngọc
Giáo viên dạy lớp 33
Coi và chấm Lớp 34

14
Trương Thị Cẩm Bình
Giáo viên dạy lớp 34
Coi và chấm Lớp 31

15
Phạm Thị Kim Xuyến
Giáo viên dạy lớp 51
Coi và chấm Lớp 41

16
Nguyễn Thị Hương
Giáo viên dạy lớp 52
Coi và chấm Lớp 42

17
Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên dạy lớp 53
Coi và chấm Lớp 43

18
Trần Thị Thúy Nga
Giáo viên dạy lớp 41
Coi và chấm Lớp 51

19
Nguyễn Minh Quốc
Giáo viên dạy lớp 42
Coi và chấm Lớp 52

20
Bùi Thị Minh Huệ
Giáo viên dạy lớp 43
Coi và chấm Lớp 53

Tổng cộng danh sách gồm 20 người./.


 
Gửi ý kiến