QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN "VSTBPN"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 21-10-2011
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 985
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Huyện Dầu Tiếng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Minh Hòa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2010

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA
NĂM HỌC: 2010 – 2011
(Ban hành kèm theo quyết định số ……… ngày 22/12/2010
của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Hòa)
Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa được xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban, đảm bảo cho các thành viên phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chịu sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo Ban VSTBPN ngành giáo dục Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa xây dựng quy chế hoạt động như sau:
CHƯƠNG I
Những quy định chung
Điều 1: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa tổ chức tư vấn giúp cho Ban Giám hiệu của trường điều hành, chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường Tiểu học Minh Hòa .
Điều 2: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu của trường, không có tài khoàn riêng, kinh phí hoạt động do nhà trường phê duyệt và cấp phát .
CHƯƠNG II
Nhiệm vụ của Ban
 Điều 3: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa có nhiệm vụ:
1/ Tuyên truyền ý nghĩa Công ước quốc tế về “bãi bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ”, thực hiện quyền bình đẳng Nam, Nữ.
Tuyên truyền các chế độ, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với lao động nữ.
2/ Xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ hàng năm. Tổ chức, phối hợp với các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã được phê duyệt.
3/ Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, các chủ trương chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ ở đơn vị.
4/ Đề xuất những kiến nghị về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nữ.
5/ Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của ngành Giáo dục huyện Dầu Tiếng.
Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học Minh Hòa .
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban:
- Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban.
- Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, các chủ trương, chính sách, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng ban thường trực.
- Làm nhiệm vụ thường trực và giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của Ban.- Trực tiếp điều hành tổ thư ký; giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên liên quan đến hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị.
- Thay mặt Trưởng ban quản lý công việc khi được uỷ quyền.
- Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, công văn, giấy tờ (đến và đi) của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Uỷ viên :
- Xây dựng chương trình công tác của Ban cho từng quý, năm; chủ động chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị, yêu cầu của Ban đối với hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị hoặc lĩnh vực uỷ viên phụ trách;
- Mỗi thành viên được cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và có trách nhiệm nghiên cứu chủ trương chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình gắn với lồng ghép giới trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách hướng tới quyền bình đẳng nam nữ, thực hiện tốt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, đóng góp xây dựng nội dung hoạt động của Ban.
 
Gửi ý kiến