QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Kim Tiết Lễ
Ngày gửi: 10h:38' 23-10-2011
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 3434
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ……/QĐ-KT Minh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích học sinh giỏi
Năm học: 2010 – 2011


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ vào công văn số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Sở GD & ĐT Bình Dương về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian – Năm học: 2010 – 2011;
Căn cứ vào công văn số 04/PGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học: 2010 – 2011;
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong Năm học: 2010 – 2011.
Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên phụ trách lớp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 81 học sinh đã đạt thành tích học sinh giỏi của Năm học: 2010 – 2011. (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Các em học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn, Giáo viên và các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3
Phòng GD-ĐT Dầu Tiếng (để b/c )
- Lưu VT


PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ……/QĐ-KT Minh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh Lớp 2 buổi/ ngày đạt thành tích học sinh giỏi
Năm học: 2010 – 2011


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ vào công văn số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Sở GD & ĐT Bình Dương về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian – Năm học: 2010 – 2011;
Căn cứ vào công văn số 04/PGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học: 2010 – 2011;
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong Năm học: 2010 – 2011.
Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên phụ trách lớp 2 buổi/ ngày.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 37 học sinh đã đạt thành tích học sinh giỏi của Năm học: 2010 – 2011. (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Các em học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn, Giáo viên và các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3
Phòng GD-ĐT Dầu Tiếng (để b/c )
- Lưu VT

 
Gửi ý kiến